Mijn Dashboard

Training Support Office

Siemens Training Nederland

Contact

Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands

Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email:

|
  1. Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

1. Definities


Hierna wordt verstaan onder:

Cursusvoorwaarden
De in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door Siemens Nederland N.V. verzorgde al dan niet volgens rooster, incompany en individuele opleidingen en trainingen
 

Siemens Nederland N.V.
Siemens Nederland N.V.
 

Opdrachtgever
De organisatie in wier opdracht Siemens Nederland N.V. opleidingen en trainingen verzorgt.
 

Volgens rooster
Het aanbod van opleidingen en trainingen verzorgd door Siemens Nederland N.V. waarop vrije inschrijving mogelijk is.
 

Incompany opleidingen en trainingen
Opleidingen en trainingen speciaal vorm gegeven naar de wensen van de opdrachtgever.
 

Individuele opleidingen en trainingen
Opleidingen en trainingen waarbij de cursist volgens een vooraf besproken individueel leerplan de stof in zijn/haar eigen tempo doorloopt en de cursist wordt begeleid.
 

Cursist
Inschrijver respectievelijk deelnemer aan een opleiding of training.
 

2. Aanmelding en bevestiging


1. Aanmelding geschiedt door inzending per post of telefax van antwoordkaart, inschrijfformulier of enig andere schriftelijke opdracht. 
 
2. Siemens Nederland N.V. verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging. In geval van een opleiding of training volgens rooster ontvangt de cursist tijdig voor cursusbegin een uitnodiging met nadere gegevens omtrent o.a. de opleidingslokatie. Als de gewenste opleiding is volgeboekt wordt dat gemeld en zal, zo mogelijk, een alternatief worden geboden.

 

3. Cursusuitvoering


Siemens Nederland N.V. verzorgt de cursus overeenkomstig de beschrijving in het cursusprogramma of conform de specifieke overeenkomst; geringe inhoudelijke afwijkingen blijven voorbehouden.
 

4. Cursusgeld


1. Het in het cursusprogramma danwel in de specifieke aanbieding vermelde cursusgeld is verschuldigd.

2. In het cursusgeld zijn de kosten van cursusmateriaal en de eventueel in de cursus benodigde hard- en software begrepen (reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen), tenzij anders overeengekomen.
 

5. Beëindiging


1. Opdrachtgever (niet de cursist) is gerechtigd de overeengekomen opleiding op grond van niet voorziene oorzaken geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te stellen. Annulering of uitstel dient steeds schriftelijk te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst door Siemens Nederland N.V. is van de schriftelijke annulering. De door Siemens Nederland N.V. reeds gemaakte kosten dienen door opdrachtgever te worden vergoed.

2. Bij een opleiding volgens rooster of een individuele opleiding bedragen de annuleringskosten (in % van de overeengekomen prijs): 

     - tot 10 werkdagen voor aanvang:   0 % 
     - minder dan 10 werkdagen voor aanvang:   100 %
     - na aanvang:   100 %

3. De opdrachtgever is gerechtigd een voor een opleiding ingeschreven cursist te vervangen door een andere persoon, indien dit voor aanvang van de opleiding aan Siemens Nederland N.V.wordt gemeld. Aan een dergelijke vervanging verbindt Siemens Nederland N.V. geen aanvullende kosten.
 

6. Afwezigheid tijdens een individuele opleiding


1. Verlofdagen en andere dagen waarop de cursist tijdens een individuele opleiding niet aanwezig zal zijn, moeten bij aanmelding voor de opleiding of 10 werkdagen voor de betreffende dag worden doorgegeven. Uitsluitend over deze vooraf gemelde afwezigheidsdagen worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.
Verlofdagen waarvoor kosten in rekening worden gebracht, worden schriftelijk door Siemens Nederland N.V. aan de opdrachtgever bevestigd.

2. In geval van ziekte dient dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 10.00 uur van de eerste ziektedag, gemeld te worden bij het secretariaat van het opleidingscentrum.
 

7. Wijziging dan wel annulering door Siemens Nederland N.V.


Siemens Nederland N.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of de cursustijden. Siemens Nederland N.V. streeft er naar de opleiding conform het gepubliceerde rooster of de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In dat geval zal Siemens Nederland N.V. al het redelijke in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden (deels) worden gerestitueerd. Voorts behoudt Siemens Nederland N.V. zich het recht voor een open rooster opleiding wegens gebrek aan voldoende inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen voor aanvang van de opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen.
 

8. Intellectuele (eigendoms)rechten


1. Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot cursusmateriaal, software, aanvullende documentatie en alle overige door Siemens Nederland N.V. in het kader van een opleiding gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij Siemens Nederland N.V. berusten.

2. Het is opdrachtgever/cursist niet toegestaan de in het voorgaande lid bedoelde materialen, documenten e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van Siemens Nederland N.V.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is het de cursisten, in de uitoefening van hun functie en overigens in overeenstemming met het doel van de opleiding, toegestaan de verstrekte materialen, documenten e.d. te gebruiken. 
 

9. Diversen


1. Gedragsregels en veiligheid
De cursist is verplicht de gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, die ter plaatse van de opleiding gelden, in acht te nemen.

2. Geheimhouding en beveiliging
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Iedere partij is gehouden deze informatie, voorzover deze is verstrekt in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager, op eerste verzoek van de wederpartij aan deze terug te geven dan wel op verzoek te vernietigen.

3. Voor het overige zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Siemens Nederland N.V. Informatiesystemen met uitzondering van artikel 8. op deze overeenkomst aanvullend van toepassing.

4. Cursussen met startgarantie
Er zijn cursussen 'Met startgarantie' in de planning opgenomen worden. Dit betekent dat we deze cursussen zeker niet zullen annuleren omwille van onvoldoende deelnemers. Bij overmacht, bv. de trainer wordt plots kort voor de start van de cursus ziek, zullen we, zoals altijd, alles in het werk stellen om de cursus toch door te laten gaan. We behouden ons echter evenwel het recht deze cursussen toch te annuleren in dat geval, zonder schadeloosstelling. We zoeken dan zo snel mogelijk een nieuwe datum.

Contact